Các điều kiện xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh

Các điều kiện xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh

Việc xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục được thực hiện theo Điều 28, Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội). Cụ thể:

Điều 28. Tổ chức xét chuyển tiếp sinh 
1. Điều kiện xét chuyển tiếp sinh
a) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,5 trở lên; 
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ; 
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận;
b) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên; 
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ; 
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận.
c) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên; 
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ; 
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận.
d) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học
a) Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:
- Đạt giải thưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0,2 điểm; giải nhì: 0,15 điểm; giải ba: 0,1 điểm; giải khuyến khích: 0,07 điểm;
- Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất: 0,1 điểm; giải nhì: 0,07 điểm; giải ba: 0,05 điểm.
b) Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện): cấp quốc tế: 0,2 điểm; cấp quốc gia: 0,15 điểm; cấp cơ sở: 0,1 điểm;
c) Nếu công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài báo khoa học do nhiều người thực hiện thì điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia. Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0,5 điểm;
d) Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.
3. Tổ chức xét chuyển tiếp sinh
Hàng năm, việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức cùng thời gian với kì thi tuyển sinh sau đại học.
Thí sinh đủ điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có thể được chọn ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp tại một đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nếu được đơn vị đào tạo đó đồng ý và được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Đơn vị đào tạo thu nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh, tổ chức thẩm định cấp cơ sở và lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện trình Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo). Ban Đào tạo tiếp nhận công văn, danh sách và hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh của đơn vị đào tạo, thẩm định cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và thông báo kết quả cho đơn vị đào tạo.
Thí sinh được phê duyệt thuộc diện chuyển tiếp sinh sẽ được công nhận là học viên, nghiên cứu sinh và triệu tập học cùng các thí sinh trúng tuyển cùng kì thi.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/