Chức năng và nhiệm vụ của INFEQA

Ban hành theo Quyết định số: 704/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), quản trị đại học, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục (ĐGCLGD), kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và phát triển giáo dục.

2. Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong công tác lãnh đạo, quản lý về ĐBCLGD, ĐGCLGD, KĐCLGD và quản trị đại học; trong hoạt động của Giám đốc ĐHQGHN tại các tổ chức, ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục.

3. Phối hợp với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức đào tạo sau đại học trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục; thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi lĩnh vực chuyên môn, gồm:

a) Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài KH&CN các cấp theo chức năng, nhiệm vụ do ĐHQGHN giao và theo đặt hàng của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

b) Nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án, đề tài KH&CN; tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

c) Tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao tri thức và cung cấp dịch vụ KH&CN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN

a) Công tác ĐBCLGD, ĐGCLGD và KĐCLGD

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN.

- Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng, các văn bản      quản lý về lĩnh vực công tác ĐBCLGD, KĐCLGD; các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá; triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về KĐCLGD trong toàn ĐHQGHN.

- Điều phối các hoạt động chung về ĐGCLGD trong ĐHQGHN; tổ chức thực hiện công tác ĐBCLGD trong ĐHQGHN; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các công tác này tại các đơn vị trong ĐHQGHN; trực tiếp tư vấn, xây dựng, giám sát triển khai các hoạt động ĐBCLGD và KĐCLGD của các Khoa trực thuộc ĐHQGHN; làm đầu mối của ĐHQGHN về công tác ĐBCLGD và KĐCLGD với các đối tác trong và ngoài nước.

- Đầu mối cập nhật, thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, so chuẩn và gắn sao đại học; đánh giá chất lượng đơn vị, tổ chức giáo dục của ĐHQGHN.

- Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau    đại học, liên kết đào tạo quốc tế trong ĐHQGHN; phối hợp với các Ban chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.

- Phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đạo đức nhà khoa học và thương hiệu của ĐHQGHN.

- Phối hợp xây dựng báo cáo việc làm của người học tại ĐHQGHN.

b) Công tác quản trị đại học

- Tổ chức, nghiên cứu và đề xuất, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về mô hình quản trị đại học tiên tiến.

- Phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng văn bản quản lý, điều hành của ĐHQGHN.

c) Hoạt động của các ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển        nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục mà ĐHQGHN là thành viên                                                                                                                                                                                                          

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, các hoạt động của Giám đốc ĐHQGHN trong các ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục; chủ trì các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, chuẩn bị luận cứ khoa học, thực tiễn cho các đề xuất chính sách của ĐHQGHN theo kế hoạch hoạt động của các uỷ ban,       hội đồng này.

- Tham gia các hoạt động của các ủy ban, hội đồng nêu trên theo sự ủy quyền của Giám đốc ĐHQGHN.

- Đại diện cho ĐHQGHN trong Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của AUN (AUN-QA); Mạng lưới chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQN); Tổ chức Đảm bảo     chất lượng quốc tế (INQAAHE) và những tổ chức quốc tế liên quan khác.

- Đảm bảo thông tin cho trang tin, cung cấp thông tin về các hoạt động của AUN nói chung và hoạt động AUN của Việt Nam.

3. Đào tạo và bồi dưỡng

a) Phối hợp với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức các chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy sau đại học trong lĩnh vực về đo lường và đánh giá trong giáo dục.

b) Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ về ĐBCLGD, quản trị đại học và phát triển giáo dục.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 

* Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tham khảo tại đây.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/