Viện ĐBCLGD - Thông tin tóm tắt Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ


 

1, Họ và tên NCS: Trần Anh Vũ

2, Ngày sinh: 23/10/1975

3, Nơi sinh: Hà Tĩnh

4, Cơ quan công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh.

5, Quyết định công nhận NCS số: 3931/QĐ-ĐT ngày 21/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Được phép kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 3617/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6, Đơn vị đào tạo SĐH: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7, Tên đề tài luận án: Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.

8, Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

9, Mã số: 62140120

10, Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) TS. Hoàng Thị Xuân Hoa; 2) TS. Nguyễn Thị Thu Hương

11, Tóm tắt luận án tiến sĩ (xem tại đây)

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan