Viện ĐBCLGD - Đề tài "Một số khía cạnh của văn hoá chất lượng trong trường đại học"


Nghiên cứu đã thực hiện phân tích các quan niệm và định nghĩa về văn hóa chất lượng nói chung và văn hóa chất lượng trong trường đại học nói riêng, xác định các giá trị nền tảng của văn hóa chất lượng trong trường đại học như giá trị, mối quan hệ, những biến động tạo ra những thay đổi trong văn hóa chất lượng, mối quan hệ giữa văn hóa chất lượng với công tác đảm bảo chất lượng,...; đồng thời đánh giá hiện trạng văn hóa chất lượng và mối quan hệ giữa văn hóa chất lượng với kiểm định chất lượng trong ĐHQGHN và đề xuất các giải pháp củng cố và mở rộng văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ quan trọng để ĐHQGHN xây dựng văn bản Hướng dẫn về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN vào năm 2011. Đây là văn bản quan trọng, đầu tiên ở Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện và phát triển văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học để hướng tới việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học nói riêng và trong toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
301586