Viện ĐBCLGD - Tầm nhìn, Sứ mạng


Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức nghiên cứu hàng đầu của cả nước thực hiện các nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản trị đại học, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

1

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan