Viện ĐBCLGD - Đảng vụ


MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
(Lưu hành nội bộ)

Nội dung mẫu văn bản

Download

1. Bản kiểm điểm của người xin vào Đảng

BanKiemDiem

2. Bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị xin chuyển chính thức

BanKiemDiemCuaDangVienDuBi

3. Bản nhận xét của người giúp đỡ Đảng viên dự bị

BanNhanXetDVDuBiCuaNguoiGiupDo

4. Biên bản họp Ban chấp hành Liên Chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú

BienBanHopBCHLienChiDoan

5. Biên bản họp Chi bộ

BienBanHopChiBo

6. Biên bản họp Chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú

BienBanHopChiDoanGioiThieuDVUT

7. Biên bản họp Chi Đoàn nhận xét Đoàn viên ưu tú

BienBanHopChiDoanNhanXetDVDuBi

8. Biên bản họp tổ Công Đoàn nhận xét Công Đoàn viên ưu tú

BienBanHopCongDoan

9. Biên bản họp tổ Công Đoàn nhận xét Đảng viên dự bị xin chuyển chính thức

BienBanHopCongDoanNhanXetDVDuBi

10. Biên bản họp Ban chấp hành Liên Chi Đoàn nhận xét Đảng viên dự bị xin chuyển chính thức

BienBanHopLienChiDoanNhanXetDVDuBi

11. Biên bản họp Tổ Đảng nhận xét Đảng viên dự bị

BienBanHopToDang

12. Đơn xin vào Đảng

DonXinVaoDang

13. Giấy giới thiệu của Đảng viên giúp đỡ (người giúp đỡ 1)

GiayGioiThieuNguoiVaoDang

14. Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

NghiQuyetChiBoDeNghiCongNhanDVChinhThuc

15. Nghị quyết của Chi bộ đề nghị kết nạp

NghiQuyetCuaChiBo

16. Nghị quyết giới thiệu của Đoàn Trường (người giúp đỡ 2)

NghiQuyetDoanTruongGioiThieu

17. Tổng hợp ý kiến của Chi ủy

TongHopYKienCuaChiUy

18. Tổng hợp ý kiến của Chi ủy về Đảng viên dự bị

TongHopYKienNhanXetDVDuBi

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
302995