Viện ĐBCLGD - Đảm bảo chất lượng


Đảm bảo chất lượng

1. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng

Công văn: https://drive.google.com/open?id=1neeWbVa1_s9n87qK57wIqv8uZzC9lroX

Phụ lục: https://drive.google.com/open?id=1Dq_JcQpIvLt3jlbO4fim8T67rYfiUSRt

 

2. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng

Công văn: https://drive.google.com/open?id=18Kl-Yo37dzbPj94yKEnCjq3Tsim4wvjv

Phụ lục: https://drive.google.com/open?id=1ufCGFmXZMmmNYT5BAAsVLI4FnGdd7G-A

 

 

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420324