Viện ĐBCLGD - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển


 Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

1. Cơ cấu tổ chức  

- Số lượng cán bộ: 02 cán bộ (02 chuyên viên)

Phong HTPT

2. Chức năng

 - Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, quản lý về khoa học, hợp tác phát triển và truyền thông.

- Đầu mối quản lý và tổ chức các đề tài nghiên cứu khoa học; thực hiện chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), quản trị đại học, đo lường, đánh giá chất lượng giáo dục (ĐGCLGD), kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

- Phối hợp với các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo ĐHQGHN giao

 3. Nhiệm vụ

3.1. Công tác quản lý khoa học

- Là thường trực của Hội đồng Khoa học của Viện.

- Nghiên cứu chiến lược, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của Viện; đầu mối xây dựng chiến lược, kế hoạch chiến lược và các văn bản quản lý về khoa học và hợp tác phát triển (KH&HTPT).

-  Đầu mối theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Đầu mối quản lý, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài KH&CN các cấp theo đặt hàng của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước thuộc phạm vi lĩnh vực chuyên môn; Nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án, đề tài KH&CN.

- Đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo về ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, ĐGCLGD và phát triển giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ KH&CN trong các lĩnh vực ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, ĐGCLGD và phát triển giáo dục.

- Đầu mối quản trị về nội dung Đào tạo, Khoa học Công nghệ trên website và phụ trách công tác truyền thông của Viện.

3.2.  Công tác đào tạo và bồi dưỡng

- Đầu mối thực hiện và phối hợp với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức các chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy phù hợp chuyên môn.

- Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng

- Đầu mối tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ về ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, đánh giá chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục.

3.3. Công tác hợp tác và phát triển

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế hàng năm của Viện; lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế được ký.

- Xây dựng kế hoạch, quản lý và đầu mối báo cáo hoạt động đoàn ra, đoàn vào; đầu mối thực hiện thủ tục đi công tác trong nước và nước ngoài cho Ban Lãnh đạo Viện, cán bộ Viện.

- Kết nối, khai thác, tổ chức triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về ĐBCLGD, KĐCLGD, đo lường đánh giá, quản trị đại học và nghiên cứu phát triển giáo dục và nghiên cứu phát triển giáo dục cho các đối tác trong và ngoài ĐHQGHN.

VNU-INFEQA Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418812