Viện ĐBCLGD - Phòng Nghiên cứu và Quản lý đảm bảo chất lượng


Phòng Nghiên cứu và Quản lý đảm bảo chất lượng,

Viện Đảm bảo  chất lượng giáo dục

1. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng cán bộ: 03 cán bộ (01 Trưởng phòng, 01 nghiên cứu viên, 01 chuyên viên)

Phong dbcl1

2. Chức năng

- Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, quản lý về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

- Tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Phối hợp với các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo ĐHQGHN giao.

3. Nhiệm vụ

- Là bộ phận giúp việc của Thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN.

- Nghiên cứu thực hiện các dự án, đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các lĩnh vực ĐBCLGD và KĐCLGD.

- Đầu mối tổ chức xây dựng chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng, các văn bản quản lý về lĩnh vực công tác ĐBCLGD và KĐCLGD; các quy định và hướng dẫn sử dụng các bộ tiêu chí đánh giá và triển khai các giải pháp và điều phối công tác đảm bảo chất lượng các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về KĐCLGD trong toàn ĐHQGHN.

- Đầu mối liên hệ và cập nhật các thông tin về hoạt động của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của AUN (AUN-QA); Mạng lưới chất lượng Châu Á - Thái Bình dương (APQN); Tổ chức  Đảm bảo chất lượng quốc tế (INQAAHE) và những tổ chức quốc tế liên quan khác.

- Đầu mối điều phối và triển khai các hoạt động về ĐBCLGD trong ĐHQGHN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các công tác này tại các đơn vị trong ĐHQGHN.

- Đầu mối thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đạo đức nhà khoa học và thương hiệu của ĐHQGHN.

- Phối hợp với các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện và của ĐHQGHN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

VNU-INFEQA Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418779