Viện ĐBCLGD - Phòng Hành chính - Tổng hợpPhòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng cán bộ: 05 cán bộ (01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên, 01 Kế toán trưởng, 01 kế toán viên)

Phong HCTH 2022

 2. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng tổng hợp và điều phối các hoạt động của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCL);

- Thực hiện các công tác: hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, thanh tra và pháp chế, kế toán tài chính, quản lý và điều hành xe.

- Phối hợp với các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giao.

3. Nhiệm vụ

3.1 Công tác tham mưu

- Phòng Hành chính – Tổng hợp là đầu mối gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Viện. Trực tiếp truyền đạt các quyết định, thông báo của Ban Lãnh đạo Viện đến các phòng và cá nhân trong toàn đơn vị.

- Phối hợp với các phòng để quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng trong Viện.

- Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ; tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết năm học.

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định nhằm đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Viện.

3.2. Thực hiện chức năng tổng hợp

- Là đầu mối tổng hợp, xây dựng lịch công tác, các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Viện

- Làm thư ký và ra thông báo kết luận trong các cuộc họp do của Viện trưởng (hoặc các Phó Viện trưởng) chủ trì.

- Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng.

- Thực hiện chức năng lễ tân, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Viện.

3.3. Thực hiện chức năng hành chính và văn thư – lưu trữ

- Thẩm định cơ sở pháp lý, kiểm tra thể thức văn bản trước khi ban hành; xây dựng và đề xuất quy định về công tác văn thư lưu trữ và thực hiện lưu trữ văn bản theo quy định của nhà nước.

- Quản lý tiếp nhận thư báo, xử lý các công văn, tài liệu đi và đến; sao lưu trích lục văn bản, quản lý con dấu của Viện; cấp và xác nhận giấy đi đường, giấy giới thiệu, các văn bản hành chính và chữ ký.

- Ra quyết định cử cán bộ đi công tác trong và ngoài nước; đầu mối thực hiện thủ tục đi công tác trong nước và công tác nước ngoài cho Ban Lãnh đạo Viện;

- Phối hợp với các Phòng có liên quan thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động trong Viện; cùng với Công đoàn làm các công tác hiếu hỷ theo quy định.

- Theo dõi, giám sát công tác vệ sinh, đảm bảo cảnh quan trong phòng làm việc của Ban Lãnh đạo Viện và của các phòng làm việc và công tác an ninh trật tự.

3.4. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và người lao động, là đầu mối thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Viện theo quy định của ĐHQGHN và của Nhà nước; đầu mối thực hiện việc ký Hợp đồng sử dụng lao động với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ Viện; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của viên chức, người lao động trong Viện.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của viên chức, người lao động trong Viện; xác nhận lý lịch viên chức, người lao động trong Viện.

- Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ.

3.5. Thực hiện quản lý cơ sở vật chất, thiết bị

Quản lý tài sản và tổ chức triển khai duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản hàng năm.

3.6. Thực hiện công tác tài chính

Lập dự toán ngân sách hàng năm và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.7. Thực hiện công tác Thanh tra, Pháp chế của Viện

Chịu trách nhiệm báo cáo ĐHQGHN, Viện trưởng  các nhiệm vụ liên quan đến công tác Thanh tra và Pháp chế của Viện.

3.8. Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng của Viện

- Tham mưu cho Viện trong việc ban hành các văn bản quản lý về thi đua khen thưởng của Viện; tổ chức thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; thu nhận và xử lý hồ sơ xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các ý kiến phản ánh, các đề xuất trong công tác thi đua để phục vụ cho các cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để Viện trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân.

3.9. Thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng và điều hành xe công vụ.

3.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

VNU-INFEQA Media

 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418800