Viện ĐBCLGD - Phòng Nghiên cứu Quản trị đại học và đánh giá chất lượng


Phòng Nghiên cứu Quản trị đại học và đánh giá chất lượng,

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

1. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng cán bộ: 02 cán bộ ( 01 chuyên viên, 01 nghiên cứu viên)

Phong QTDH

2. Chức năng

- Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, quản lý về quản trị đại học và ĐGCLGD.

- Tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực quản trị đại học, đo lường, đánh giá chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục.

- Phối hợp với các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo ĐHQGHN giao.

3. Nhiệm vụ

3.1. Công tác quản trị đại học

- Đầu mối xây dựng chiến lược, kế hoạch quản trị đại học, các văn bản quản lý, điều hành về lĩnh vực quản trị và xếp hạng đại học trong ĐHQGHN.

- Nghiên cứu, đề xuất và tư vấn cho Viện trưởng về mô hình quản trị đại học tiên tiến.

- Nghiên cứu, thực hiện các dự án, đề tài KH&CN các cấp trong các lĩnh vực quản trị đại học.

- Hỗ trợ các đơn vị trong ĐHQGHN ứng dụng các phương pháp quản trị       đại học tiên tiến.

- Đầu mối cập nhật, thu nhập, xử lý dữ liệu phục vụ xếp hạng, so chuẩn và gắn sao đại học.

- Đầu mối điều phối hoạt động đánh giá theo tiêu chí đại học nghiên cứu của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên.

3.2. Công tác đánh giá chất lượng   

- Đầu mối xây dựng kế hoạch và các văn bản quản lý, điều hành về lĩnh vực khảo sát đánh giá chất lượng trong ĐHQGHN.

- Nghiên cứu, đề xuất và tư vấn cho Viện trưởng về công tác đánh giá chất lượng đơn vị, tổ chức giáo dục của ĐHQGHN;

- Nghiên cứu thực hiện các dự án, đề tài KH&CN các cấp trong các lĩnh vực  khảo sát chất lượng và phát triển giáo dục.

- Đầu mối điều phối các hoạt động chung về khảo sát và đánh giá chất lượng trong ĐHQGHN; tổ chức thực hiện công tác khảo sát chất lượng trong ĐHQGHN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các công tác này tại các đơn vị trong ĐHQGHN; trực tiếp tư vấn, xây dựng, giám sát triển khai các hoạt động và khảo sát chất lượng của các Khoa trực thuộc ĐHQGHN; làm đầu mối của ĐHQGHN về công tác khảo sát chất lượng với các đối tác trong và ngoài nước.

- Phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, thương hiệu của ĐHQGHN.

- Phối hợp xây dựng báo cáo việc làm của người học tại ĐHQGHN.

- Tham gia thẩm định tình trạng kiểm định chất lượng và thứ hạng của đối tác liên kết đào tạo quốc tế trong ĐHQGHN.

- Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của các ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục mà Giám đốc ĐHQGHN là thành viên

- Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

VNU-INFEQA Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418873