Viện ĐBCLGD - Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy


Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

1. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng cán bộ: 03 cán bộ ( 01 chuyên viên, 02 nghiên cứu viên)

TT HTGD

2. Chức năng

- Trực tiếp hỗ trợ về phương diện công nghệ và phương pháp cho giảng viên, giáo viên trong quá trình giảng dạy.

- Hỗ trợ giảng viên, giáo viên trong hoạt động giảng dạy như: cập nhật nội dung, thiết kế hoặc làm mới bài giảng và chương trình giảng dạy; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong giảng dạy, thực hành; nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy...

- Nghiên cứu, phát triển các công nghệ dạy học mới và chuyển giao, cung cấp các dịch vụ về phương pháp, công nghệ hỗ trợ giảng dạy và khuyến khích giảng viên, giáo viên cập nhật, đổi mới hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Cung cấp các giải pháp hỗ trợ giảng viên và giáo viên thúc đẩy phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp người học phát triển kỹ năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Định kỳ thực hiện việc đánh giá tác động của phương pháp, công nghệ dạy học và hoạt động của phương pháp, công nghệ dạy học và hoạt động, đổi mới giảng dạy tới sự tiến bộ của người học.

3. Nhiệm vụ

- Tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN các chính sách khuyến khích giảng viên và giáo viên đổi mới và ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực

- Thường trực hướng dẫn và hỗ trợ tác nghiệp, giải đáp thắc mắc của giảng viên và giáo viên trong hoạt động giảng dạy.

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện (tọa đàm, tập huấn, hội thảo....) về những xu thế và tiếp cận mới trong khoa học giáo dục

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên, giáo viên về các kỹ năng liên quan tới công nghệ và phương pháp dạy học; về các phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại; kỹ năng sử dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến, hệ thống phòng học thông minh, phòng thí nghiệm; quản lý, sử dụng học liệu...phục vụ cho việc đổi mới hoạt động giảng dạy.

- Nghiên cứu, triển khai mô hình bệnh viện máy tính, thiết kế bài giảng điện tử, sản xuất phụ đề cho bài giảng, thiết kế các tình huống cụ thể để cung cấp, hỗ trợ cho giảng viên và giáo viên; mô hình kết nối toàn diện E-learning với nguồn cơ sở dữ liệu số của ĐHQGHN, cho phép đưa ra các hỗ trợ, tư vấn, gợi ý cho giảng viên, giáo viên và người học trong quá trình học tập, tìm kiếm, tra cứu tài liệu phụ vụ học tập, thực hành và nghiên cứu.

- Xây dựng hệ thống thu thập ý kiến đánh giá, góp ý của giảng viên, giáo viên và người học về nội dung, phương pháp giảng dạy, hệ thống trang thiết bị và công nghệ đang được sử dụng trong học phần. Trên cơ sở đó, phối hợp với giảng viên, giáo viên và đơn vị đào tạo để cải tiến chất lượng của hoạt động giảng dạy.

- Xây dựng và giám sát việc thực hiện khung thực hành giảng dạy chất lượng tại ĐHQGHN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN và Viện trưởng Viện ĐBCLGD giao.

VNU-INFEQA Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418849