Viện ĐBCLGD - Báo cáo kết quả tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp chính quy bằng thứ nhất trình độ Đại học của các Trường, Khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


"

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
http://hus.vnu.edu.vn/vi/ann/main/5/57612

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
http://ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Ket-qua-khao-sat-tinh-trang-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-he-chinh-quy-bang-thu-nhat-trinh-do-dai-hoc-1-14898.aspx

3. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep/

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
http://uet.vnu.edu.vn/coltech/sites/default/files/12.ctsv_.pdf

5. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/21/newscategory/1324/cachd.htm

6. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
http://www.education.vnu.edu.vn/sites/default/files/img276_2.pdf

7. Khoa Luật, ĐHQGHN
http://law.vnu.edu.vn/article-Ba-Cong-khai-nam-hoc-2016---2017-19439-1195.html

8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

http://khoaquocte.vn/ket-qua-khao-sat-tinh-trang-viec-lam-cua-cuu-sinh-vien-nf-2492

VNU-INFEQA

 

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418756