Viện ĐBCLGD - DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


"

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

VỀ  CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

TT Kí hiệu Ngày tháng Tên văn bản 

 

Về kế hoạch chiến lược

1

Chiến lược 4611/ĐHQGHN-ĐBCL

28/12/2012

Chiến lược ĐBCLGD của ĐHQGHN (Giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030)

2

Quyết định số 3207/QĐ-ĐBCL

13/9/2013

Ban hành Kế hoạch chi tiết công tác ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2013-2014

 

Về đánh giá chất lượng

3

Quyết định 1165/ QĐ-ĐBCL

20/4/2011

Tiêu chuẩn KĐCL trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN

4

Quyết định 1166/ QĐ-ĐBCL

20/4/2011

Tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục trong ĐHQGHN

5

Hướng dẫn 193/HD-ĐBCL

04/11/2011

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn KĐCLGD trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN

6

Hướng dẫn 195/HD-ĐBCL

04/11/2011

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục trong ĐHQGHN

7

Hướng dẫn 192/HD-ĐBCL

04/11/2011

Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN

8

Hướng dẫn 194/HD-ĐBCL

04/11/2011

Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN

9

Hướng dẫn 214 /HD-ĐBCL

28/11/2011

Hướng dẫn đánh giá ngoài trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN

10

Hướng dẫn 215 /HD-ĐBCL

28/11/2011

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình giáo dục trong ĐHQGHN

11

Hướng dẫn 3946 /HD-ĐBCL

22/11/2012

Hướng dẫn rà soát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo liên kết quốc tế trong ĐHQGHN

12

Quyết định 1023/QĐ-ĐBCL

05/4/2013

Ban hành Quy định về đánh giá chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN

13

Hướng dẫn 2584/HD-ĐBCL

30/7/2013

Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng

 

Về các hoạt động đánh giá

14

Hướng dẫn 213/HD-ĐBCL

28/11/2011

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học viên sau đại học và Phiếu lấy ý kiến phản hồi của học viên sau đại học

15

Hướng dẫn 123/ĐBCL

 

Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi về môn học của sinh viên hệ đại học

16

Công văn 219/ĐBCL

29/11/2011

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên hệ đại học đã chuẩn hoá

17

Hướng dẫn 512 /HD-ĐBCL

09/02/2012

Hướng dẫn thực hiện hoạt động TĐG của giảng viên.

 

Về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng 

18

Quyết định 1754/QĐ-ĐHQGHN

15/6/2011

Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN

 

Về xếp hạng đại học

19

Hướng dẫn 617/HD-ĐHQGHN

07/3/2011

Hướng dẫn thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web của các đơn vị trong ĐHQGHN

20

Hướng dẫn 1755/HD-ĐBCL

15/6/2011

Hướng dẫn việc đánh giá quy mô và mức độ ảnh hưởng của webiste của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

21

Quyết định 3352/QĐ-ĐBCL

08/10/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Văn bản khác

22

Quyết định 2179/QĐ-ĐHQGHN

03/7/2012

Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí xác định trường đại học và ngành/ chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN

23

Hướng dẫn 1206 /HD- ĐBCL

23/4/2013

Hướng dẫn tiêu chí trường ĐH nghiên cứu

24

Quyết định 2280/QĐ-ĐHQGHN

04/07/2014

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại ĐHQGHN

25

Quyết định 2057/QĐ-ĐHQGHN

19/06/2014

Ban hành Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên tại ĐHQGHN

26 Quyết định 5076/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2014

 Hướng dẫn so chuẩn chất lượng giáo dục

27 Quyết định 5077/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2014

 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan

28 Quyết định 628/QĐ-ĐHQGHN 10/02/2015 Ban hành Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN
29

Quy định kèm theo

Quyết định 628/QĐ-ĐHQGHN

10/02/2015

Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN

30 Hướng dẫn 694/HD-ĐHQGHN 25/02/2015

Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trong ĐHQGHN

31 Thông báo số 897/ĐHQGHN-ĐBCL 13/3/2015

Thông báo kế hoạch triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng năm 2015

32 1123/ĐHQGHN-ĐBCL 25/4/2016 Về việc sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội.
33 Hướng dẫn 3890/HD-ĐHQGHN  05/12/2016 Hướng dẫn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học
 

 VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ GD&ĐT

1

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN

2

04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

4

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

5

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

6

4806/BGDĐT-GDĐH 28/9/2016 Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

7

6396/BGDĐT-GDĐH 30/12/2016 Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

8

Thông tư 12/2017/TT-BDGĐT

19/5/2017

Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

 

VNU-INFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418833