Viện ĐBCLGD - Hội đồng Khoa học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022


"

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(NHIỆM KỲ 2017-2022)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  82/QĐ-ĐBCL, ngày 03 tháng 10 năm 2017

của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục)

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ, cơ quan công tác

Chức vụ

trong Hội đồng

1

Nghiêm Xuân Huy

TS

Viện trưởng, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Chủ tịch

2

Trần Thị Hoài

TS

Phó Viện trưởng, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3

Mai Thị Quỳnh Lan

TS

Trưởng phòng NC & QL ĐBCL,

Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Thư ký

4

Nguyễn Quý Thanh

GS.TS

Hiệu trưởng, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Phó Chủ nhiệm Khoa - Phụ trách Khoa, Khoa Luật, ĐHQGHN

Ủy viên

6

Nguyễn Tuấn Anh

PGS.TS

Phó Chủ nhiệm Khoa, Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

Ủy viên

7

Ngô Doãn Đãi

PGS.TS

Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

8

Trần Thị Hà

PGS.TS

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Ủy viên

9

Nguyễn Hiệu

PGS.TS

Trưởng Ban TCCB, ĐHQGHN

Ủy viên

10

Vũ Đỗ Long

PGS.TS

Giám đốc, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, ĐHQGHN

Ủy viên

11

Lê Đức Ngọc

PGS.TS

Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

12

Phạm Văn Quyết

PGS.TS

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Ủy viên

13

Nguyễn Tiến Thảo

PGS.TS

Phó Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN

Ủy viên

14

Vũ Văn Tích

PGS.TS

Trưởng Ban KHCN, ĐHQGHN

Ủy viên

15

Bùi Vũ Anh

TS

Phó Viện trưởng, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

16

Hoàng Thị Xuân Hoa

TS

Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

17

Tạ Thị Thu Hiền

TS

Phó Giám đốc, Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

 

Ấn định danh sách là 17 người./.

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418815