Viện ĐBCLGD - Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch, phát triển tại Hòa Lạc và các nội dung khác


 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng ĐHQGHN đã nghe, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về việc kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng; phương án điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Giải pháp thu hút nguồn vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa lạc; điều chỉnh một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN về tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh; thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Trường ĐH Y Dược và Đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế.

Về phương án điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và quyết nghị việc điều chỉnh bổ sung Viện Trần Nhân Tông trong qui hoạch điều chỉnh; Hoàn trả diện tích cây xanh tại khu vực núi Thằn Lằn; kiến nghị điều chỉnh một số nội dung của Dự án Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; điều chỉnh Khu các Khoa trực thuộc ĐHQGHN và các đơn vị mới; điều chỉnh vị trí của Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Nông nghiệp; điều chỉnh vị trí và mục đích của khu tái định cư, …

Các thành viên Hội đồng quyết nghị thông qua chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc cho phù hợp với thực tiễn và giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện phương án điều chỉnh qui hoạch 1/2000.

Về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Hội đồng ĐHQGHN thông qua định hướng và một số nội dung mang tính nguyên tắc của việc ban hành qui chế trong tương lai. Hội đồng thống nhất việc xây dựng một đô thị đại học thông minh, hướng đến sự bền vững, với nguyên tắc đa dạng trong sự thống nhất, giữ gìn và phát huy truyền thống, thương hiệu, …

Về công tác nhân sự, các thành viên Hội đồng đã nhất trí và biểu quyết thông qua việc bổ sung thành viên đương nhiên – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Lưu Thế Anh, miễn nhiệm thành viên đương nhiên  – nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thắng vì lí do hết tuổi quản lý; mời Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn và nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức tiếp tục tham gia làm thành viên của Hội đồng; đồng ý để Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin Đỗ Năng Toàn tiếp tục làm thành viên Hội đồng. Sau khi kiện toàn, tính đến tháng 5/2019, Hội đồng ĐHQGHN gồm 24 thành viên.

Hội đồng thông qua định hướng về Giải pháp thu hút nguồn vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa lạc; đồng ý với đề xuất điều chỉnh một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN về tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo hướng giống như Qui chế đào tạo tiến sĩ của bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng ý việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Trường ĐH Y Dược và Đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế.

VNU-Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418881