Viện ĐBCLGD - Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”


Đề tài Vcl.12.03 “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”. Chủ trì: ThS. Tạ Thị Thu Hiền; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418836