Viện ĐBCLGD - Tin tức


Tin tức

Ngày 17/8/2019, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) Đại học Quốc gia Hà Nội lễ bế mạc khóa Tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” tại Trường Đại học Đại Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 16/8/2019, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức Tọa đàm “Xây dựng Chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng” với sự tham gia của gần 200 cán bộ lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên, của các Phòng Đào tạo và Phòng/Trung tâm ĐBCL, các Khoa, Bộ môn để cùng trao đổi, thảo luận nhằm kết nối, định hướng đúng và nâng cao chất lượng trong hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.

Tên đề tài luận án: Tác động của ý kiến phản hồi của sinh viên đến quản lý đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 15/8/2019, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đại Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo và AUN-QA” tại Trường Đại học Đại Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Đổi mới hoạt động giảng dạy được ĐHQGHN xác định là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo đột phá trong nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Xác định một trong những chủ thể quan trọng của quá trình đổi mới này là các giảng viên, ĐHQGHN đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy để nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN.