Viện ĐBCLGD - Đảm bảo chất lượng


Tin về Đảm bảo chất lượng

"

1. Mục tiêu
Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng ổn định, bền vững; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD)và đối sánh đại học hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế; nâng cao số lượng các chương trình đào tạo, đơn vị đào tạo được kiểm định chất lượng (KĐCL) theo tiêu chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động hậu kiểm định và phát triển văn hoá chất lượng ở ĐHQGHN để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Đẩy mạnh KĐCL chương trình đào tạo (CTĐT) và đơn vị đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN; đẩy nhanh KĐCL theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN đối với các CTĐT, đặc biệt là các CTĐT sau đại học; 
2.2. Triển khai tốt các hoạt động hậu kiểm định, trong đó có cơ chế chính sách đầu tư nguồn lực và kiểm tra giám sát;
2.3. Thực hiện đối sánh chất lượng CTĐT, đơn vị đào tạo hướng đến việc xây dựng trường/khoa/ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế;
2.4. Xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về ĐBCL theo chuẩn của AUN với các nguồn lực mới để nâng cao chất lượng hoạt động ĐBCL và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL;
2.5. Đẩy mạnh liên thông và hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hoạt động ĐBCL thông qua các hội thảo, các hoạt động của Trung tâm KĐCLGD và các hoạt động khác;
2.6. Đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.
3. Chỉ tiêu kế hoạch chính
3.1. Cơ sở dữ liệu, các văn bản quản lý về đảm bảo chất lượng vàphát triển văn hóa chất lượng 
3.2.1. Hệ thống các văn bản quản lý, điều hành trong các lĩnh vực ĐBCLtiếp tục được bổ sung và hoàn thiện;
3.2.2. Xây dựng 01 đề án tổng thể về ĐBCL theo chuẩn của AUN với các nguồn lực mới để nâng cao chất lượng hoạt động ĐBCL và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL;
3.2.3. Tăng cường năng lực, kỹ năng cho cán bộ làm công tác ĐBCL, đo lường và đánh giá trong giáo dục; tập huấn, bồi dưỡng chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục có chứng chỉ KĐCL trong nước và quốc tế: 50 cán bộ của ĐHQGHN được nhận chứng chỉ kiểm định viên của Việt Nam, 30 cán bộ của ĐHQGHN có chứng chỉ kiểm định viên của AUN;
3.2.4. 100% các trường thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc có trung tâm/bộ phận ĐBCL hoạt động ổn định, hiệu quả; 
3.2.5. Triển khai hoạt động của Trung tâm KĐCLGD thuộc ĐHQGHN;
3.2.6. 100% các đơn vị thành viên/trực thuộc ĐHQGHN thực hiện đầy đủ các nội dung ba công khai;
3.2.7. 100% các đơn vị thành viên/trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng nhằm tăng cường nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện công tác ĐBCL và xây dựng văn hóa chất lượng.
3.2. Công tác kiểm định chất lượng
3.2.1. 03 trường được KĐCL chu kỳ 2 theo Hợp phần 2 của Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN; 06 trường thành viên chuẩn bị các báo cáo TĐG theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT (nếu có) và chuẩn bị các điều kiện đăng kí KĐCL khi tổ chức KĐCL độc lập được thành lập; 01 trường triển khai tự đánh giá để KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN vào năm 2015;
3.2.2. 05 CTĐT được KĐCL theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN; 04 CTĐT được KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN;
3.2.3. 100% các đơn vị đào tạo và CTĐT đãđược KĐCL được đầu tư để cải tiến và nâng cao chất lượng theo kế hoạch hoạt động hậu kiểm định.
3.3. Đánh giá chất lượng và xếp hạng đại học
3.3.1. 100% các môn học được lấy ý kiến phản hồi từ người học;
3.3.2. 100% giảng viên thực hiện công tác tự đánh giá;
3.3.3. 100% sinh viên tốt nghiệp các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược (NVCL) được đánh giá chất lượng;
3.3.4. Hoạt động phục vụ của thư viện được đánh giá chất lượng;
3.3.5. Hoạt động hỗ trợ sinh viên được đánh giá chất lượng;
3.3.6. 100% các đối tác nước ngoài trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế triển khai mới tại các đơn vị thuộc ĐHQGHN được thẩm định về thứ hạng và tình trạng KĐCL; 100% các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của ĐHQGHN được định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng theo hướng dẫn;
3.3.7. 100% các đơn vị cung cấp số liệu kịp thời và cập nhật chính xác để Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tổng hợp và gửi tổ chức xếp hạng QS;
3.3.8. 100% các đơn vị phát triển tài nguyên số trên trang web của đơn vị ứng dụng Dspace, theo các tiêu chí xếp hạng của Webometrics;
3.3.9. 100% các đơn vị đào tạo tự đánh giá theo bộ tiêu chí xác định trường đại học nghiên cứu; 
3.3.10. 100% các chương trình NVCL tự đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá trường/khoa/ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế;
3.3.11. 1-2 trường đại học thành viên tham gia xếp hạng của tổ chức xếp hạng QS hoặc/và QS star rating.
4. Giải pháp thực hiện
4.1. Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về công tác ĐBCL, trong đó có hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN;
4.2. Lãnh đạo các đơn vị cần có sự chỉ đạo quyết liệt và có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ĐBCL của đơn vị. Viện ĐBCLGD phối hợp với Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động ĐBCL của các đơn vị;
4.3. Lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn nhằm duy trì, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức ĐBCL, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL;
4.4. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ tất cả các CTĐT thuộc NVCL, tiên tiến, đào tạo tài năng, đào tạo chất lượng cao, chương trình đạt chuẩn quốc tế cho hoạt động ĐBCL;
4.5. Tăng cường các hội nghị/hội thảo trong nước và quốc tế về lĩnh vực ĐBCL.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

"
"
Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được xây dựng nhằm thực hiện các chủ trương về ĐBCL trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, các quy định trong Luật Giáo dục đại học 2012 và Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. 
Chiến lược này là cơ sở định hướng cho các hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
1. Tầm nhìn về đảm bảo chất lượng
Chất lượng giáo dục của ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn ASEAN và quốc tế, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao, chuyển giao tri thức; đóng vai trò nòng cột và tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
2. Các mục tiêu chiến lược về đảm bảo chất lượng
2.1. Mục tiêu chung
2.1.1. Văn hoá chất lượng trong toàn ĐHQGHN trở thành yếu tố cốt lõi để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức;
2.1.2. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong ĐHQGHN được thực hiện theo chuẩn ASEAN và quốc tế; 
2.1.3. Các chỉ số ĐBCL cốt lõi của ĐHQGHN đạt chuẩn của các trường đại học tiên tiến trong ASEAN và trên thế giới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Đến năm 2020, 6 trường đại học thành viên có hệ thống ĐBCL bên trong đạt tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN);
2.2.2. Đến năm 2015 có ít nhất 4 trường đại học thành viên/khoa trực thuộc của ĐHQGHN được KĐCL theo định hướng tiêu chuẩn chất lượng của AUN; đến năm 2020 có ít nhất 2 trường đại học thành viên ĐHQGHN được KĐCL hoàn toàn theo quy trình và đạt tiêu chuẩn của AUN; 
2.2.3. Đến năm 2015 có ít nhất 10% và đến năm 2020 có ít nhất 40% các chương trình đào tạo của ĐHQGHN được tự đánh giá và/hoặc KĐCL theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN; 100% các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược có đủ điều kiện theo quy định của AUN phải được kiểm định theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN, ít nhất 10% các chương trình đào tạo này được KĐCL theo chuẩn quốc tế (thí dụ, ABET, AACSB, v.v.) trước năm 2020. 
3. Các giải pháp 
3.1. Phát triển nguồn nhân lực hệ thống ĐBCL bên trong
Hoàn thiện mạng lưới các Trung tâm/bộ phận ĐBCL của tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN, quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm/bộ phận ĐBCL của các đơn vị thành viên, trực thuộc; nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ĐBCL, đánh giá chất lượng nói chung và KĐCLGD nói riêng; tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của ĐBCL trong việc thực hiện sứ mạng của ĐHQGHN nhằm tạo sự đồng thuận và thu hút tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng ở ĐHQGHN.
3.2. Kiểm định chất lượng đơn vị theo chuẩn quốc tế
Đánh giá về mức độ đạt chuẩn KĐCL AUN các trường đại học thành viên của ĐHQGHN để đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các đơn vị đã gần đạt chuẩn chất lượng AUN; xây dựng lộ trình KĐCL đơn vị theo chuẩn AUN và đối sánh đại học quốc tế; thực hiện tự đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN; đăng kí với ban Thư ký AUN để thực hiện KĐCL cấp độ đơn vị theo lộ trình.
3.3. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế
Rà soát, quy hoạch các ngành đào tạo theo lộ trình KĐCL; ưu tiên KĐCL quốc tế và đối sánh các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược, các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; tự đánh giá chất lượng và đăng ký KĐCL chương trình theo chuẩn AUN, ABET, AACSB, v.v; thực hiện đối sánh chương trình đào tạo theo các chỉ số ĐBCL cốt lõi của các đại học tiên tiến. 

3.4. Đa dạng hoá các nguồn lực tài chính cho ĐBCL
Xây dựng các đề án theo từng mục tiêu về ĐBCL nhằm khai thác tối đa các nguồn lực đa dạng trong và ngoài ngân sách nhà nước của tổ chức và cá nhân, trong nước và quốc tế để thực hiện chiến lược và các kế hoạch ĐBCL.
3.5. Mở rộng quan hệ trong nước và quốc tế phục vụ công tác ĐBCL
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ban, Ngành liên quan xây dựng cơ quan KĐCL đáp ứng các điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động.
Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ĐBCL trong khuôn khổ của các tổ chức ĐBCL của ASEAN và quốc tế như AUN-QA, AQAN, APQN, INQAAHE, ABET, AACSB, v.v. để KĐCL theo chuẩn quốc tế và khai thác các nguồn lực bổ sung hiệu quả cho hoạt động ĐBCL của ĐHQGHN.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Ban Giám đốc
Kiên định chủ trương xây dựng văn hoá chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp với cộng đồng xã hội; quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra giám sát và bố trí nguồn lực hỗ trợ phù hợp cho Viện ĐBCLGD, các Ban chức năng, các đơn vị trong ĐHQGHN, các đoàn thể thực hiện Chiến lược này. 
4.2. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Viện ĐBCLGD tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện chiến lược ĐBCL và là đầu mối phối hợp các hoạt động thực hiện Chiến lược này; phối hợp với Ban Thanh tra để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược ĐBCLGD và định kỳ báo cáo Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.
4.3. Các Ban chức năng, Văn phòng Nhiệm vụ chiến lược
Ban Đào tạo phối hợp với Ban Kế hoạch Tài chính và Viện ĐBCLGD xây dựng lộ trình KĐCL cho các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược; Ban Kế hoạch Tài chính bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho các đơn vị để thực hiện đánh giá chất lượng theo lộ trình KĐCL; Ban Khoa học Công nghệ xây dựng kế hoạch tăng cường các chỉ số về đối sánh đại học về số bài báo công bố quốc tế (ISI); Ban Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ số cán bộ khoa học/sinh viên, phối hợp với Viện ĐBCLGD tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về ĐBCL, đánh giá chất lượng giáo dục.
4.4. Các đơn vị thành viên, trực thuộc
Các đơn vị căn cứ Chiến lược ĐBCLGD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch ĐBCLGD của ĐHQGHN giai đoạn 2013-2015 (xem Phụ lục) để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này trong báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu.
4.5. Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lồng ghép trong các chương trình, hoạt động nội dung về xây dựng văn hoá chất lượng, tinh thần cộng đồng ĐHQGHN, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong toàn ĐHQGHN trong việc giữ vững các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN, trong đó chất lượng cao là một trong các giá trị căn bản./.
"
"

Ngày 22/8/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2415/QĐ-ĐBCL về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2011 - 2012.

"
"

Chủ tịch Hội đồng

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

2.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Thư ký Hội đồng

5.

TS. Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Các ủy viên Hội đồng

6.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

7.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

8.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

9.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

10

GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

11.

TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

12.

TS. Sái Công Hồng, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

13.

PGS.TS. Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV ĐHQGHN

14.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

15.

PGS.TS. Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN     

16.

TS. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

17.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

18.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

19.

PGS. TS. Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN

20.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

21.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

22.

TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

23.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển, ĐHQGHN

24.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

25.

TS. Đinh Văn Toàn, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

26.

PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

27.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

Danh sách gồm 27 thành viên./.

"
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418769